Skip to main content

Clar com l’aigua

1a Sessió introductòria (Els objectes que són tecnologia):
Els alumnes, en petits grups, es troben un objecte a dins d’unes bosses opaques i han d’identificar per a què serveix i raonar per què aquell objecte és tecnologia. Dialoguen perquè aquests objectes han estat dissenyats per solucionar un problema. Finalment dedueixen entre tots de quin material està fet l’objecte i de quins altres materials podria estar fet.

2a Sessió : (Ens convertim en enginyers)
Els alumenes es converteixen en enginyers i per equips resolen el següent repte: crear una construcció per una mascota, amb unes premisses i un material concret durant 20 minuts.
Posteriorment comprovar si funciona i millorar la construcció.

3a Sessió : (Salvant la tortuga de la Salila)
Es llegeix el conte Salvant la tortuga de la Salila. Un cop acabat, es situa a nivell geogràfic el país de l’Índia i el riu Ganges, així com altres aspectes geogràfics importants.
Els alumnes pensen i identifiquen quines contaminacions pateix el riu Ganges i quines possibles solucions, ells com a enginyers aportarien.

4a Sessió : (Som enginyers mediambientals)
En aquesta sessió, els alumnes es converteixen en enginyers mediambientals. Primerament, a partir d’un experiment, descobreixen la diferència entre contaminant i contaminació. També acaben definint la diferència entre contaminació natural i artificial. A partir d’aquesta definició, en equips de quatre alumnes busquen les contaminacions naturals i artificials que hi ha en uns paisatges donats.
Finalment es fa una posada en comú amb els altres equips.

5a Sessió : Títol de la sessió: Explorem materials per al nostre filtre (pendent)
En aquest sessió el repte serà trobar els materials per al filtre que netegin l’aigua i no hi hagi partícules, facin un color clar i net i alhora que per fer-ho no els impliqui una llarga durada de temps. A partir d’aquests criteris primer responen unes preguntes.
 • Quins materials creieu que poden treballar millor per filtrar aigua contaminada? Per què penseu això?
 • Quins materials creieu que no poden filtrar aigua contaminada? Per què?
Tot seguit els alumnes veuran uns recipients amb diferents tipus d’aigua que han estat “embrutades” (sorra, herbes, oli, farina…).
Primer hauran de dir quina contaminació pensen que és.
Després passaran a experimentar 3 materials donats que poden utilitzar per filtrar (reixeta, paper de filtre, sorra i grava) i ompliran una fitxa d’observació de cada material on s’especifica:
 • Quina quantitat de partícules s’han filtrat (Moltes, algunes, poques).
 • El filtre ha canviat el color de l’aigua (Sí/No)
 • Quants segons ha trigat el filtre en netejar ¼ del recipient donar?
 • Altres observacions.
6a Sessió : Títol de la sessió: Escollim els materials per al nostre filtre (pendent)
En els equips de treball, els alumnes ompliran una fitxa amb els materials que han escollit per a la realització del seu filtre tot responent a les preguntes:
 • Quins materials heu escollit per al disseny del vostre filtre?
 • Per què els heu escollit?
 • Quins no heu escollit? Per què?
 • Si haguéssiu d’escollir un sol materials pel vostre filtre, quin escolliríeu?
7a Sessió : Títol de la sessió: Disseny i elaboració del filtre d’aigua (pendent)
Cada equip dissenyarà el seu filtre d’aigua a partir dels materials provats en les sessions anteriors.
Tindran en compte els passos del procés de disseny de l’enginyeria en la creació del filtre i aniran omplint les fitxes corresponents (Una per cada pas del procés de l’enginyeria):
Fitxa de creació, pressupost, preguntes, imaginar, planificar i l’última serà la de millora del propi filtre.

Aquest projecte s’està duent a terme en els grups de 10 i 11 anys


els alumnes reflexionen la connexió que hi ha entre l’estudi científic de l’aigua i el cicle de l’aigua


Els alumnes també reflexionen sobre la importància dels enginyers en mantenir i proveir una aigua amb qualitat


Qüestió essencial

Dissenyem un filtre d’aigua (Projecte STEAM)
Aquest projecte s’està duent a terme en els grups de 10 i 11 anys. Forma part d’un altre projecte amb la finalitat de construir un rec automàtic per a l’hort de l’Escola, però la realització d’aquest ens ajuda a l’aportació de coneixements i experiència per dur-lo a terme.
Amb aquest projecte els alumnes reflexionen la connexió que hi ha entre l’estudi científic de l’aigua i el cicle de l’aigua.
Les persones necessitem aigua neta i potable per tal de poder hidratar-nos, així com també és necessària pels animals i les plantes.
Els alumnes també reflexionen sobre la importància dels enginyers mediambientals en mantenir i proveir una aigua amb qualitat.

Producte final

Amb aquest projecte s’arribarà a construir un filtre d’aigua. Alhora els alumnes hauran après tot un seguit de coneixements i vocabulari a nivell científic (tecnologia, enginyeria, filtre, cicle de l’aigua…) i hauran treballat de manera col·lectiva (equips de treball) fent ús del procés de desenvolupament de l’enginyeria.

Les finalitats de l’aprenentatge
La finalitat principal d’aquest projecte serà arribar a construir un filtre d’aigua, tenint en compte el procés de desenvolupament de l’enginyeria (Preguntar, imaginar, planificar, crear i millorar tenint en compte la nostra Fita/repte).
Tot seguit especifiquem les finalitats/objectius que pretenem arribar en cada sessió realitzada:

1a Sessió introductòria: Títol de la sessió: Els objectes que són tecnologia
 • Identificar objectes de la vida quotidiana que són tecnologia.
 • Identificar els problemes que ens ajuden a solucionar els objectes analitzats.
 • Identificar els materials dels quals està fet aquell objecte.
 • Arribar a la conclusió que els enginyers són les persones que dissenyen objectes.
 • Definir la paraula tecnologia.
2a Sessió : Títol de la sessió: Ens convertim en enginyers
 • Dissenyar una torre de mínim 30 cm d’alçada amb un material concret en la qual s’hi ha d’aguantar un nino durant 20 segons.
 • Aconseguir el repte en 20 minuts.
 • Definir què és un enginyer.
 • Treballar en equip, com enginyers, per tal d’aconseguir el nostre repte comú.
 • Millorar la nostra construcció a partir dels resultats obtinguts en la primera construcció.
 • Arribar a la descripció del procés de desenvolupament de l’enginyeria.
3a Sessió : Títol de la sessió: Salvant la tortuga de la Salila
 • Escoltar i comprendre el conte: Salvant la tortuga de la Salila.
 • Situar geogràficament l’Índia en el mapa mundi del grup.
 • Treballar aspectes geogràfics (mars i oceans que envolten l’Índia, riu Ganges, capital de l’Índia, aspectes de la població…).
 • Identificar els diferents tipus de contaminacions que apareixen en el conte.
 • Buscar solucions en aquestes contaminacions.
 • Identificar els passos del procés del desenvolupament de la enginyeria mitjançant el conte.
4a Sessió : Títol de la sessió: Som enginyers mediambientals
 • Reconèixer la feina dels enginyers mediambientals per ajudar en els problemes de la contaminació de l’aigua, de l’aire i de la terra.
 • Definir i identificar contaminacions naturals i artificials.
5a Sessió : Títol de la sessió: Explorem materials per al nostre filtre
 • Aprendre les propietats d’alguns materials que podem utilitzar per fer el nostre filtre.
 • Preveure quins materials ens aniran millor per al nostre filtre.
 • Provar els materials.
6a Sessió : Títol de la sessió: Escollim els materials per al nostre filtre (pendent)
 • Escollir els materials més adequats, un cop provats, per fer el nostre filtre.
7a Sessió : Títol de la sessió: Disseny i elaboració del filtre d’aigua (pendent)
 • Dissenyar, cada equip, el seu filtre d’aigua a partir dels materials provats en les sessions anteriors i que creiem que podem ser els millors.
 • Tenir present els passos del procés de disseny de l’enginyeria en la creació del nostre filtre.
 • Preguntar-nos i imaginar idees per fer el filtre.
 • Planificar de forma detallada el nostre filtre, amb els materials que necessitarem, cost…
 • Crear el filtre i observar els resultats que obtenim.
 • Millorar el disseny tenint en compte els resultats obtinguts.
Materials i eines necessàries
1r Sessió introductòria:
 • Objectes diversos que són tecnologia (bolígraf, tisores, raspall de dents, pot de cola, cullera…)
 • Bossa de paper.
 • Fitxes per realitzar l’activitat.
2a Sessió : (Ens convertim en enginyers)
 • 20 cartolines de 7 cm d’amplada per 12,5 cm de llargada.
 • Un regle de 30 cm.
 • Una tira de cinta adhesiva de 30 cm.
 • Unes tisores.
 • Un peluix d’un pes aproximat de 100 g.
 • Una cartolina per representar el procés de desenvolupament de l’enginyeria.
3a Sessió : (Salvant la tortuga de la Salila)
 • El conte «Salvant la tortuga de la Salila».
 • Fitxa dels elements contaminants i les solucions.
4a Sessió : (Som enginyers mediambientals)
 • Fitxes plastificades de diferents paisatges contaminats.
 • Retoladors permanents (dos colors).
5a Sessió : Títol de la sessió: Explorem materials per al nostre filtre
 • Recipients amb aigua bruta d’herbes, sorra, oli…
 • Una reixeta, paper de filtre i sorra o grava.
 • Fitxes.
6a Sessió : Títol de la sessió: Escollim els materials per al nostre filtre (pendent)
 • Qüestionari sobre els materials escollits.
7a Sessió : Títol de la sessió: Disseny i elaboració del filtre d’aigua (pendent)
 • El material estarà en funció de la planificació del filtre de cada equip.
 • Fitxes per a l’observació.
Reflexions del mestre

Està sent un projecte molt enriquidor pels alumnes dels grups de 10 i 11 anys. Estan gaudint molt en les diverses sessions, sobretot pel fet que en cada una d’elles se’ls proposa un repte diferent i això els engresca a treballar amb motivació. Estan treballant de manera col·lectiva i interdisciplinària; a cada sessió, fan aprenentatges de ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtica (STEAM) despertant la curiositat per desenvolupar altres competències.