Skip to main content

El Projecte L’Horitzó

Va començar a Barcelona l’any 1968

El Projecte L’Horitzó

A. Com aprenen els alumnes de L’Horitzó?

 • Acompanyem els nostres alumnes a través d’un model pedagògic propi en micro-entorns d’aprenentatge basats en la col·laboració, l’emprenedoria, la llibertat creativa, el coneixement reflexionat i una alta personalització.
 • Treballem en grups reduïts i per projectes. La nostra ràtio màxima és de 8 alumnes per docent entenent el global d’alumnes i de l’equip de mestres. Per aconseguir aquesta ràtio tenim una sola línia de grups d’edats des de la llar d’infants fins a l’ESO. 
 • L’alumne/a de L’Horitzó és el centre del projecte pedagògic, el qual té com a objectiu maximitzar les seves capacitats. La pedagogia de les edats infantils té com a inspiració el mètode creat per Maria Montessori, mentre que per les edats de 6 anys en endavant fou el pedagog Célestin Freinet qui va servir de font d’inspiració.
 • L’equip docent de l’Escola potencia el que anomenem com a coneixement reflexionat de cada alumne/a, és a dir, el pensament crític que sap respondre el com i el perquè (allò que realment hom sap explicar), i no només el què.
 • Els mestres de l’Escola són facilitadors que cultiven la llibertat i la curiositat per aprendre en un marc col·laboratiu i d’una manera molt personalitzada per assegurar l’equilibri emocional de cada alumne/a. Ajuden els nostres nois i noies a forjar el seu mètode de treball que els permeti adaptar-se contínuament als canvis que hauran d’afrontar durant tota la seva vida (aprendre a aprendre i a desaprendre).
 • L’Escola no utilitza llibres de text, sinó que són els propis alumnes que els creen mitjançant la realització de projectes basats en problemes reals i amb un impacte a la societat.
 • Potenciem que els alumnes aprenguin a fer-se preguntes (research-based learning), que trobin la seva pròpia passió (experimental-based learning), que aprenguin a aprendre i a desaprendre de per vida (peer-to-peer learning), i que treballin les habilitats creatives que els faci pensar diferent de les màquines (project-based learning).
 • Per fomentar tot això, procurem:
  • Treballar per projectar la persona irrepetible que cada nen/a ja és.
  • Exigir i estimular a cada alumne/a el màxim que pot donar sense fer perillar el seu equilibri intern.
  • Que els nostres nois i noies se sentin lliures per arribar a assolir el seu esperit creatiu.

B. Com toquen el món?

 • El projecte L’Horitzó té 3 llengües curriculars: el català, el castellà i l’anglès.
 • Fem una visita quinzenal a algun indret i/o museu de Barcelona.
 • Fem una visita mensual a algun indret de Catalunya.
 • Realitzem les JAF (Jornades d’Aprenentatge Fora). A principis de cada curs, tota l’Escola es desplaça una setmana sencera a algun lloc de la geografia catalana per continuar desenvolupant uns treballs prèviament iniciats a l’Escola i on l’equip docent té una gran oportunitat per conèixer en un altre ambient els seus alumnes.
 • En el cas dels grups de tercer i quart de l’ESO, les JAF són internacionals.
 • Periòdicament els nostres alumnes van a escoltar conferències o a realitzar tallers fora de l’Escola, o també reben a les nostres instal·lacions a professionals i especialistes que els expliquen de primera mà coses relacionades amb els projectes que estan desenvolupant.

C. Amb quines eines ho fan?

 • Una bona escola la fa el seu equip docent i el projecte que desenvolupen. El nostre equip treballa a consciència per no deixar passar cap ocasió per tal de conèixer els seus alumnes i d’aquesta manera poder estimar-los tal i com són i exigir-los el màxim de les seves capacitats.
 • Desenvolupem un STEAM-H (Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics-Humanities) propi, el qual revisem i actualitzem contínuament.
 • Treballem les capacitats individuals dels nostres alumnes i fomentem uns valors que garanteixin que, no només es preparen per al futur, sinó que són persones lliures i equilibrades emocionalment.
 • Tot es fa en l’horari escolar de 8:30 a 17:30h. Totes les matèries estan integrades en el currículum dels alumnes, entre elles els escacs, la robòtica, la programació, l’expressió plàstica i visual, el teatre, la música, els esports, etc.
 • El que fan els nostres alumnes a casa són treballs de llarga durada, de temàtica diferent al que fan a l’Escola, però tutelats pels seus mestres. D’aquesta manera, adquireixen les habilitats i la responsabilitat necessàries per desenvolupar en edat adolescent (ESO) tesines d’investigació científica.

D. Quins són els seus resultats acadèmics?

 • El Projecte L’Horitzó es preocupa per preparar els nois i noies per tal que es puguin obrir camí en la societat del demà. Per això, diferenciem entre els objectius intangibles (els anomenats soft skills: valors, empatia, capacitat de treball, imaginació, adaptació, etc.) i els objectius tangibles (els hard skills o coneixements mesurables).
 • Els resultats dels nostres alumnes de les proves competencials obligatòries de 6è de primària i 4t de l’ESO estan per sobre la resta de centres de Catalunya i per sobre dels centres del nostre entorn.
 • Tots els nostres alumnes superen la prova de Selectivitat (PAU).