Skip to main content
Montserrat Ballús i Josep Oliveras

Breu repàs per la nostra història

Els fundadors de l’Escola, el matrimoni Josep Oliveras i Montserrat Ballús, van crear l’any 1968 una escola amb l’objectiu pedagògic de posar l’alumne/a al centre de tot. Li van posar el nom de L’Horitzó perquè tenien molt clar que <<un projecte pedagògic mai no té fi (innovació, adaptació i reconstrucció constants)>> i perquè <<el/la nen/a sempre ha de caminar per buscar el seu propi Horitzó (cal ajudar-los a potenciar la seva pròpia personalitat, els seus talents i a crear la seva pròpia llibertat)>>.

Dates clau

1968

Fundació de l’Escola L’Horitzó

1969

Les JAF

Es posen en marxa les Jornades d’Aprenentatge Fora (JAF), un dels segells personals de l’Escola. Cada curs tots els/les alumnes de l’Escola marxen uns dies a un lloc del país per, entre d’altres coses, assolir els següents objectius: iniciar i/o continuar aprenentatges iniciats a l’Escola a través del mètode científic; ajudar a assolir l’equilibri emocional dels alumnes i fomentar la necessària relació de confiança amb els seus mestres.

Els alumnes de tercer i quart de l’ESO realitzen les JAF internacionals als Estats Units d’una durada de 3-4 setmanes.

1972

Constitució de la fundació de l’Escola L’Horitzó

Segons escriptura de constitució de la «Fundación para la Investigación y Promoción Escolar» (FUNFIPE) amb data de 9 de novembre de 1972, l’article segon diu el següent: <<El fin fundacional lo constituye la promoción, crecimiento y continuidad de las actividades pedagógicas y culturales de «Escola L’Horitzó» y la ayuda a la investigación, la elaboración y edición del material pedagógico, y cultural que responda a las actividades, de dicha índole, que realice la Escuela. La extensión del fin fundacional deberá ser acordado por unanimidad por el Patronato y deberá ser comunicada oportunamente al Protectorado del Gobierno>>.

1974

Centre experimental

En el DECRET 652/1974 DE 28.2, l’Escola L’Horitzó es va establir com a Centre experimental, és a dir, un centre que utilitza mètodes d’interès científic com el que es porta a terme en l’ensenyament, mitjançant les tècniques del pedagog Freinet amb relació a la recerca de valors pedagògics, tot tenint en compte els canvis de la tècnica i les relacions humanes aplicades a la pedagogia.

1981

La xarxa d’ordinadors arriba a l’Escola

Les TIC són treballades a l’Escola des del curs 1981/82 quan es va instal·lar la primera xarxa de l’Escola de la marca alemanya Commodore. Es treballen en xarxa, tan internament com externament des dels tres anys. Mai s’han fet servir aules d’informàtica.

1984

El llenguatge LOGO

L’Escola treballa amb el MIT de Massachusetts per integrar el llenguatge LOGO com a eina pedagògica pionera per desenvolupar el pensament computacional entre els seus alumnes. El llenguatge LOGO fou la base de l’actual Scratch, els quals serveixen per aprendre a programar a través del joc i l’experimentació.

1990

Robòtica i programació

L’Escola és pionera a incloure la robòtica i la programació en el currículum pedagògic dels seus alumnes. Va ser, en aquelles dates, molt complicat comprar a l’estranger el material necessari i dur-lo fins a Barcelona, amb la necessària posterior formació docent.

1991

Acord amb la UPC

Acord marc entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Escola L’Horitzó, on tant l’Escola L’Horitzó com la Universitat estan d’acord a establir una <<col·laboració en els camps educatius d’interès comú, àdhuc la participació en projectes conjunts, i per consegüent acorden: aprofundir les relacions científiques i tècniques d’ambdues institucions, amb la finalitat de sumar esforços per establir camins d’actuacions que afavoreixin i incrementin dins l’Acord Marc els contactes i col·laboracions ja existents>>.

1992

Modificació dels estatuts de la fundació

L’article segon dels estatuts de l’Escola passa a dir el següent:

<<El fi fundacional el constitueix la promoció, creixement, continuïtat de les activitats pedagògiques i cultural d’Escola L’Horitzó i dels seus treballs per la docència en general encaminats a la difusió de coneixements de diferents tècniques i procediments pedagògics, això darrer en benefici de mestres pedagogs i altres persones o Entitats interessades>>.

1993

Investigació Escola Cinc Branques, A.E.I.E.

Es constitueix l’Agrupació Europea d’Interès Econòmic «Investigació Escoles Cinc Branques, A.E.I.E.», entre l’Associació de Joves i d’Educació Popular «ARRELS» amb domicili a BAHO (França) i l’Escola L’Horitzó FUNPIPE de Barcelona: <<Les Entitats representades desitgen agrupar algunes de les seves activitats culturals a fi de facilitar, desenvolupar, millorar i augmentar els resultats de les mateixes, especialment les dedicades a la investigació pedagògica i a la intercomunicació escolar dels joves, tant en el si de la Comunitat Econòmica Europea com en la projecció internacional de la mateixa i dels seus països membres>>.

1994

Dimensió europea

En el DECRET 161/1994, 14 de juny, l’Escola L’Horitzó es transforma en Centre Experimental de règim especial (CERE), de caràcter integrat, és a dir, un centre dedicat específicament a la investigació i l’experimentació educatives, com a projecte global del Centre. L’Escola du a terme un tractament singular de la dimensió europea i especialització en tècniques Freinet.

1996

Formació permanent professorat

El dia de Sant Jordi, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya certifica que Escola L’Horitzó és Centre de Formació Permanent de Professorat associat als programes de formació del Col·legi.

2003

Innovació educativa

El departament d’Educació de la Generalitat resol autoritzar a l’Escola L’Horitzó el seu projecte <<d’innovació educativa, el qual comprèn totes les activitats educatives del centre, tant les que corresponen a les activitats lectives com a les activitats complementàries. El projecte educatiu del centre integra, en els objectius i continguts del currículum, les activitats educatives. El projecte presentat compleix amb escreix, el currículum establert a la normativa de cadascuna de les tres etapes>>.

2009

Personalització procés educatiu

En el Document amb data 31 de març de 2009 signat pel Director General d’Innovació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya , el Sr. Joan Badia i Pujol, es dona constància que s’ha de tenir en compte el projecte innovador basat en la personalització del procés educatiu de l’Escola L’Horitzó.

2011

Projecte didàctic propi

En la Resolució del gerent del Consorci d’educació de Barcelona de data de 6 de juny del 2011 s’autoritza el Projecte didàctic propi d’Escola L’Horitzó.

2016

Membre impulsor Escola Nova 21

L’Escola fou una de les 25 escoles de Catalunya (una de les 10 de la ciutat de Barcelona) que va impulsar el projecte EN21, el qual defineix el “marc d’escola avançada” mitjançant quatre vectors independents de transformació:

 • Un propòsit educatiu orientat a proporcionar competències per a la vida: promoure un desenvolupament integral de les persones amb una visió humanista de l’educació.
 • Pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen: l’aprenentatge entès com un procés personalitzat i inclusiu.
 • Mecanismes d’avaluació per a l’orientació de l’aprenentatge amb capacitat de mesurar tot el ventall de competències implicades en una concepció holística de l’educació: prioritzar les formes d’avaluació formativa que donen protagonisme als alumnes i serveixen per millorar l’aprenentatge i els processos d’ensenyament.
 • Una organització escolar autònoma i oberta, amb capacitat d’actualitzar la seva acció educativa: organització versàtil que li permet actualitzar la seva pràctica educativa.

2019

Intel·ligència Artificial

L’Escola és el primer centre a incorporar el disseny i la programació d’Intel·ligència Artificial (AI) en el seu currículum. El projecte d’AI consta de 2 cursos de duració (es realitza a 3r i 4t d’ESO) i es basa en el programació, mitjançant el llenguatge de Python, de projectes de Machine o Deep Learning.

Premis i reconeixements rebuts

Entre d’altres:

 • 56 Premis Baldiri Reixac (1 d’ells a l’equip de mestres i un altre a l’Escola).
 • 32 Premis Recerca Jove (anteriorment Premis CIRIT), 5 d’ells a l’Escola (anys 1988, 1989, 1992, 2009 i 2017).
 • Certamen Literari Josep M. de Sagarra del Departament d’Ensenyament.
 • Premi Calculem, convocat conjuntament pel Departament d’Ensenyament i l’empresa Casio-Flamagas, SA.
 • Connect project ES-008 for the promotion of an Active Citizenship among young people. A Connect initiative by the European Parliament, managed by the DG Education and Culture of the European Commission.
 • Diverses distincions de les Proves d’Accés a la Universitat.
 • Premis UPC per a treballs de recerca.
 • Menció Honorífica de l’Àmbit Científic i Sanitari del IV Premi Argó a Treballs de Recerca.
 • Premis de narració curta D. Francesc Manunta 2009.
 • Menció honorífica 9è Premi Argó de la UAB.
 • XI Edició Concurs Contes de Ciència 2013.
 • Premi en el Programa de Beques de Futurs Talents – Universitat Abad Oliba CEU.
 • Premi Francesc Noy d’Humanitats 2014.
 • ITWORLD edu8-Innovating in Education
 • Diploma a les millors pràctiques d’aprenentatge actiu a través de la robòtica i la programació.
 • Certificació d’STEM Learning School per LEGO® EDUCATION ROBOTIX® (2018).
 • 1r i 2n Premi en el Concurs de Relats del Centre de Formació Interdisciplinària Superior de la UPC del curs 2021/22.