Skip to main content

Competència comunicativa. Projecte humanístic sobre Maquiavel i Erasme de Rotterdam

Els alumnes han d’adquirir una importantissima competència que és la comunicativa.

Saber adreçar-se al receptor i distingir les diverses situacions comunicatives per emprar el registre lingüístic adequat a cadascuna. La coherència, la cohesió interna de les idees, expressar els continguts de manera clara, precisa i entenedora. La correcció lingüística (sintaxi, lèxic, connectors…), la prosòdia correcta i expressiva (pronunciació, fluïdesa, to…), així com l’ús dels elements no verbals (gestos, mirades…) contribueixen de manera decisiva a la bona comunicació del missatge.
En aquest cas es va parlar sobre Maquiavel i Erasme de Rotterdam.