Skip to main content

L’empatia

L'empatia

L’Arnau i l’Alejandro, alumnes del grup Panda (14 anys) han fet de mestres dels seus companys del grup GEA (12 anys), ensenyant-los a plegar les peces del Tangram amb paper.

A més de ser un gran recurs didàctic, l’aprenentatge entre iguals ha mostrat ser una oportunitat pels alumnes de sentir empatia pels companys, però també pels mestres.
L’aprenentatge cooperatiu és una proposta molt útil en alguns contextos.
De fet, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic assenyala la cooperació amb persones diferents com una de les tres grans competències clau del segle XXI.
En el nostre cas concret, aplicant l’aprenentatge cooperatiu a l’àmbit de l’origami, podem destacar les principals competències que es treballen: els alumnes s’han d’esforçar per veure en quin pas s’han quedat aturats els companys, reconèixer si la figura que obtenen a cada pas és la que correspon (treballen la visualització espacial), però, a més, han de trobar la manera d’indicar com seguir el procés de plegatge amb el vocabulari adient (competència matemàtica de comunicació i representació). També destaquem l’estimulació de la capacitat de sentir empatia, tant cap als seus companys com cap als mestres.

L'empatia