Skip to main content

Què i com aprenem?

Què i com aprenem?

A l’hora de treballar un projecte, els alumnes han de ser conscients, en tot moment, de totes les activitats que han de realitzar: preguntes, tasques orals i escrites, presentacions, investigacions, exercicis al quadern, etc.

En aquest sentit, l’avaluació contínua i acompanyada serà l’eina que ens permetrà qualificar aquest treball. És molt important tenir en compte el treball individual, el treball en equip, l’actitud davant la feina, el compromís. Un dels aspectes més importants és l’autovaloració, on realment els i les alumnes prenen consciència del moment de l’aprenentatge en què es troben.