Skip to main content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Escola L’Horitzó compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals. A cada formulari de recollida de dades personals s’informa de la finalitat del tractament de les dades sol·licitades. En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació mitjançant comunicació a la següent adreça de correu electrònic: rgpd-proteccio-de-dades@escola-horitzo.cat

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de l’interessat és Escola L’Horitzó, Fundació Privada per a la Investigació i la Promoció Escolar, amb CIF número G59080705. Les dades de contacte de de l’Escola són les següents:

  • Direcció postal: Passeig de la Bonanova, núm. 7 08022 Barcelona
  • Telèfon: 93 417 76 58
  • Correu electrònic: rgpd-proteccio-de-dades@escola-horitzo.cat

S’informa a l’Interessat que Escola L’Horitzó – FUNPIPE ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPO) davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

Responsabilitat amb relació als continguts

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Les dades personals de l’interessat són únicament tractades per al desenvolupament de les funcions docents o orientadores pròpies del centre. Qualsevol ús de les dades personals dels alumnes diferent dels aquí indicats, exigirà un consentiment previ, exprés i específic dels seus titulars o representants legals. D’acord a la normativa vigent, les dades personals que podem sol·licitar per al compliment de les labors anteriorment indicades són aquelles que fan referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a l’educació i orientació dels alumnes.
Les dades personals dels familiars seran exclusivament tractades amb finalitats administratives relacionades amb les labors docents i orientadors, anteriorment citades.

Durant quant temps conservarem les dades?

Les dades personals proporcionades per l’Interessat es conservaran mentre es trobin vigent els serveis sol·licitats, i una vegada es produeixi la seva finalització seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables en la normativa autonòmica en relació als expedients d’alumnes i les seves avaluacions. 

Tota aquella documentació que pugui adjuntar-se a l’expedient acadèmic de l’alumne i que no formi part específicament del mateix, serà destruïda pel Centre al moment que l’alumne compleixi el seu cicle formatiu en el mateix.

Què ens legitima per tractar les dades?

La base legal del tractament de les dades personals de l’Interessat és l’execució dels serveis contractats. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible l’obtenció dels serveis sol·licitats.

La Disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que “Els pares o tutors i els propis alumnes hauran de col·laborar en l’obtenció de la informació a la qual fa referència aquest article. La incorporació d’un alumne a un centre docent suposarà el consentiment per al tractament de les seves dades i, si escau, la cessió de dades procedents del centre en el qual hagués estat escolaritzat amb anterioritat, en els termes establerts en la legislació sobre protecció de dades. En tot cas, la informació a la qual es refereix aquest apartat serà l’estrictament necessària per a la funció docent i orientadora, no podent tractar-se amb finalitats diferents de l’educatiu sense consentiment exprés”.

En els casos que fos necessari el consentiment per al tractament de les dades, aquest serà atorgat pel propi alumne en el cas que aquest sigui major de 13 anys. Si fos menor d’aquesta edat, el consentiment serà atorgat pel titular pàtria potestat o la tutela del menor.

A quins destinataris podem comunicar les dades?

Les dades personals i/o acadèmiques de l’interessat i alumnes de l’Escola L’Horitzó NOMÉS seran cedides per obligació legal o administrativa a organismes amb competències en el marc de l’educació reglada.

En qualsevol altre cas serà necessària l’autorització expressa de l’interessat.

Quins són els drets dels interessats en relació amb les dades que ens faciliten?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides. 

Els referits drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits a través de la següent adreça de correu electrònic: rgpd-proteccio-de-dades@escola-horitzo.cat

Finalment, l’Interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com obtenim les dades?

L’Escola tractarà la següent tipologia de dades personals en exercici de la seva activitat:

  • Dades identificatives.
  • Dades econòmiques.
  • Dades acadèmiques.
  • Dades curriculars.
  • Dades sensibles (només en el cas dels alumnes).